Green Care

Green Care on sateenvarjokäsite erilaisille tavoille toteuttaa luontolähtöistä toimintaa.

Green Care -toiminta tarkoittaa luonnossa toimimista suunnitelmallisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi esimerkiksi hoidon ja kasvatuksen tukena. Toiminta on tietoista ja tarkoituksenmukaista. Se voi olla myös ennaltaehkäisevää.

Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön kuten maatilalle tai vesistön äärelle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda myös kaupunkiin ja laitoksiin.

Tyttö ja aasi.

Green Care -toiminnan kolme peruselementtiä

 • Luonto/luontoperustaisuus on Green Care -toiminnan perusta. Luonto voi olla Green Care -toiminnan tapahtumapaikka, kohde tai väline. Luonnonelementtejä ja luonnon hyvinvointivaikutuksia käytetään apuna asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Toiminta/kokemuksellisuus yhdistää ihmisen ympäristöön. Luonto tarjoaa moniaistisen kokemuksen sekä mahdollisuuden kokemuksille, oppimiselle ja osallisuuden tunteelle.
 • Yhteisö/osallisuus mahdollistaa vuorovaikutuksen. Osallisuuden tuntu voi syntyä ja vahvistua vuorovaikutuksessa ihmisten, eläinten, luonnon tai vaikka tietyn paikan kanssa.

Elementtejä yhdistelemällä saadaan aikaan hyvinvointivaikutuksia. Ohjaaja on keskeisessä roolissa kokemuksen syntymisessä.

Green Care -toiminnan kolme perusedellytystä

Kolmen perusedellytyksen tulee täyttyä, jotta toiminta olisi laatukriteerit täyttävää:

 • Tavoitteellisuus on keskeisessä roolissa Green Care -toiminnassa. Tavoitteet määrittyvät palvelu- ja asiakastyypin mukaan.
 • Ammatillisuus ja osaaminen, joiden tulee olla riittävät suhteessa tarjottavaan palveluun, käytettävään menetelmään ja asiakasryhmän tarpeisiin.
 • Vastuullisuus, joka syntyy arvoista, eettisistä toimintatavoista ja laadusta.

Green Care -toiminnan palveluryhmät

Green Care -toiminta on jaettavissa kahteen palveluryhmään asiakkaiden, palvelujen ostajan, järjestämisvastuun sekä palveluihin kohdistuvien vaatimusten perusteella.

 • Luontohoiva, jossa julkisella sektorilla on järjestämisvastuu. Asiakkaat ovat yleensä hoivan, kuntoutuksen ja sosiaalialan palvelujen piirissä.
 • Luontovoima, jossa ei ole julkista järjestämisvastuuta muualla kuin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Asiakkaana voi olla lähes kuka tahansa. Tavoitteena voi olla esim. voimaantuminen, aktivointi, syrjäytymisen ennaltaehkäisy tai varhainen puuttuminen.

Green Care Finlandin sivuilta löydät lisää tietoa luontolähtöisestä toiminnasta.

 

Hyvinvointia luonnosta

 • 5–7 minuuttia luontomaiseman katselua vähentää stressiä (Ulrich ym., 1991).
 • 20 minuutin kävely luonnossa laskee sykettä stressaavan tilanteen jälkeen tehokkaammin kuin kävely kaupungissa (Hartig ym. 2003).
 • Kaksi tuntia luonnossa vietettyä aikaa viikossa riittää parantamaan ihmisen kokemusta hyvinvoinnistaan (White M. ym. 2019).
 • Kaupunkipuistossa käyntikin kohentaa mielialaa ja lisää virkistäytymisen tunteita. Jo 15 minuuttia riittää (Tyrväinen, L. ym. 2014).